Zīmols radošiem un labiem darbiem

Portāls ROJA.LV, 2012. gada 22. aprīlī

„Pirms 45 gadiem tika izveidota Rojas Mūzikas un mākslas skola, kas gadu desmitus ir pulcējusi jaunus cilvēkus ar aktīviem un radošiem prātiem, veicinājusi jūtīgu pasaules skatījumu un radošumu visās dzīves jomās. Skola daudziem ir bijusi arī garīgs, morāls, intelektuāls, sociāls, emocionāls un pat fizisks balsts, gan ejot savu dzīves ceļu, gan izdzīvojot mūsu valsts vēstures lielos pagriezienus.

Sirsnīgi sveicu Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus, vecākus , skolotājus, darbiniekus un absolventus skolas 45 gadu jubilejā! Vēlu možu garu, jaunus, radošus piedzīvojumus un nebijušas attīstības iespējas!" – tā vēlējumā skolai un pateicībā skolotājiem raksta Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Skanīgi dziedot „Dzimšanas diena, priecīga diena šodien mums", jubilejas pasākumu atklāj jaunāko klašu koris diriģentes Ināras Kivilas vadībā. Sākot ar noti Do, daudzkrāsainai un skanīgai mūzikas skolas vēstures gammai klātesošos izved pedagoģe Lita Krūmiņa. Viņas stāstījums, bagātigi papildināts ar faktiem un fotoattēliem, atspoguļojas ekrānā pie skatuves, kas ik pa laikam izgaismojas citā, sekojošai notij piemērotā krāsā.

Tālajā 1967.gadā, kad nodarbības vēl notika Rojas vidusskolas telpās, pirmā skolas direktore bija Raita Šprunga (toreiz – Tenne). Apsveikuma vēstulē viņa raksta, ka vēl nav sasniegta pati augstākā kalna virsotne, bet ir spēcīgi un pārliecinoši augļi, un novēl visu izloloto un izvirzīto mērķu piepildījumu.

1970./1971.mācību gadā direktora pienākumus veica Kārlis Pakalnietis, bet jau nākamjā – skolu sāk vadīt tagadējais direktors Jānis Kivils, kurš jubilejas reizē var atskatīties uz vairāk nekā 40 darba gadiem. Sākotnējās trīs klases – klavieru, pūšamo instrumentu un akordeona – pēc viņa iniciatīvas tiek papildinātas ar stīgu instrumentu klasi. Tagad to vada Indra Sproģe. Uzsākot darbu, viņas sapnis bija izveidot lielāku muzikālu kolektīvu. Šovakar mēs redzam, ka tas ir īstenojies – no sākotnēji izveidotā Ziemeļkurzemes kamerorķestra jau izaudzis neliels simfoniskais orķestris, kurā piedalās audzēkņi un pedagogi no Rojas, Talsu, Ventspils, Dundagas, Kuldīgas, Priekules un Vaiņodes mūzikas skolām. Diriģentu Indras Sproģes un Mārtiņa Berga vadībā mūs priecē vairāki klasiskās un populārās mūzikas skaņdarbi.

Turpmākajos gados seko sagatavošanas klases atvēršana pašiem mazākajiem ķipariem, mūzikas teorijas nodaļa, kora klase, ģitāras klase un nākotnē iecerēta sitamo instrumentu klases atvēršana.

Protams, tas nav tikai viena cilvēka darbs, tāpēc svētku reizē atceramies visus skolotājus, kuri savulaik strādājuši skolā. Jubilejas pasākumā ieradušies un ar ziediem un aplausiem tiek sveikti: Agrita Pakalniete, Maija Veinberga, Daiga Gesta, Ārija Bračkina, Baiba Bračkina, Vita Zemture, A.Zemturis un citi.

Gan pedagogiem, gan audzēkņiem daudzajos mācību gados sakrājies ne mazums atmiņu. Pedagoģe Brigita Kvalberga ar lepnumu atceras 1994.gadu, kad 1.klavieru klases audzēkne Andželika Kārkliņa piedalījās Starptautiskajā konkursā Jūrmalā. „Tikām līdz 3.kārtai. Tad mums pateica, ka mēneša laikā jāsagatavo V.A.Mocarta Klavierkoncerts. Un mēs to izdarījām! Finālā gan neiekļuvām, bet sajūtas ir neaizmirstamas. Ir tāds teiciens – laimīgie krāj sajūtas, pārējie krāj mantu." Savukārt pedagoģe Lita Krūmiņa kopā ar ansambļa „Rondo" senāko gadu meitenēm atcerējās gan pārdzīvojumu, atgriežoties no festivāla Liepājā, kad gandrīz palikušas salūzušā „Latvijā" uz ceļa ziemas naktī, gan staigāšanu ar krēsliem cauri visam Tukumam. Bet bijušajai mūzikas skolas skolotājai Daigai Gestei atmiņā ataust viņas rosinātais „Jautro un asprātīgo klubs" klavieru un akordeona klašu starpā.

2004./2005.mācību gadā darbu sāk vizuāli plastiskās mākslas nodaļa. No 2010.gada tajā atvērta interešu izglītības grupa, kurā dažādu mākslu tehnikas paņēmienus apgūst arī pieaugušie.

Gan mūzikas, gan mākslas nodaļā pedagogu un audzēkņu darbs vainagojas ar labiem un atzītiem panākumiem, un 2008.gadā skolas direktors Jānis Kivils saņem augstu Valsts apbalvojumu – IV pakāpes Atzinības krustu, kļūstot par Atzinības krusta virsnieku. Šai vakarā atsūtītajā apsveikumā no tīras sirds viņu sveic Latvijas Ordeņa Brālības valdes priekšsēdētājs Juris Griķis.

No Saeimas ieradusies Kultūras, izglītības un zinātnes komisijas vadītāja, aktīva Saeimas deputāte Inguna Rībena. Apsveikumā skolas kolektīvam viņa uzsver, ka Latvijā ir unikāla kultūrizglītības sistēma – 145 mūzikas un mākslas skolas, kas izdzīvojušas pat krīzes gadus. Tā ir kā milzīga sakņu sistēma mūzikas kokam, kurš sevī plaucē ziedus – cilvēkus ar atpazīstamu vārdu visā pasaulē mūsu, savā ziņā nelielajai, tautai. Un arī tos jaunos cilvēkus, kurus uzsūc un piesaista šī sistēma, bet kuri nekļūst par profesionāliem mūziķiem. Pietiek ar to, ka tiek uzrunātas viņu sirdis, viņu dvēseles. Bet pats galvenais – viņi kļūst piederīgi Latvijai. „Paldies jums visiem par šo darbu!" pateicas Inguna Rībena.

Skolas dzimšanas dienā sumināti tiek arī šobrīd strādājošie pedagogi. Atzinības rakstus un ziedus sirsnīgu aplausu sveikti no Kultūras un nemateriālā mantojuma centra Kultūrizglītības un radošās industrijas nodaļas vadītājas Jolantas Klišānes par ieguldīto darbu Rojas Mūzikas un mākslas skolas brīnišķīgo audzēkņu audzināšanā saņem, pirmkārt, jau pats šī „kuģa kapteinis" Jānis Kivils, Ināra Kivila, Lita Krūmiņa, Brigita Kvalberga, Jānis Popelis, Antra Upeniece, Indra Sproģe, Maruta Zemture, Baiba Beraģe, Inese Ozoliņa, Līga Reine, Diana Dzelme.

Novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, sveicot jubilejā, saka lielu, lielu paldies par šī vakara brīnišķīgo muzikālo baudījumu un piebilst, ka šajā pavasarīgajā vakarā, kad Latvijā jau atgriezušies visi gājputni, arī šeit ir sajūta kā gājputnu salidojumā, kur no malu malām salidojuši savējie. Par ieguldījumu skolas darbā domes priekšsēdētāja ar Atzinības rakstiem sveic skolas tehnisko personālu – grāmatvedi Dzintru Vīganti un rūpīgās sava darba veicējas Mārīti Nartišu, Ainu Lēnerti, Lailu Olekti, Dzidru Začu.

Skolas kolektīvu sveic arī pārstāvji no kaimiņu novadiem – Talsu novada domes priekšsēdētājs Miervaldis Krotovs un Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons.

Pēc šo nopietno vīru runām kā mīļš pārsteigums izskan muzikāls klavieru solo, ko apsveikumam izpilda Kivilu ģimenes mazmeitiņa Elēna Undīne Ziemele. Sveicienus atveduši arī citi mūzikas draugi. Ventspils, Priekules un Vaiņodes mūzikas skolu vārdā sveic Ventspils mūzikas vidusskolas pedagogs Mārtiņš Bergs , ar izjustu čella solo, ko izpilda Kristers Šīmanis, sveic Bolderājas mūzikas un mākslas skola, no Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas sveicienus atvedis bijušais Rojas mūzikas skolas audzēknis Jānis Ansons, ieradušies apsveicēji no Dundagas mākslas un mūzikas skolas, Talsu mūzikas skolas, E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas, Kandavas mūzikas skolas, Piltenes mūzikas skolas. Ar pasta palīdzību apsveikumus atsūtījuši E.Dārziņa mūzikas skolas kolektīvs un bijusī skolotāja Skaidrīte Brūšniece. Ziedus, dāvanas un labus vēlējumus atnesuši pašu novada kolektīvi – Rojas vidusskola, bibliotēka, senioru dāmu koris „Banga", Kultūras centrs, PII „Zelta zivtiņa". Individuāli sveic bijušais domes priekšsēdētājs Jānis Žoluds, bijušais z/k „Banga" darbinieks Andris Klēvers ar kundzi, bijušā Talsu rajona Kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, sakot: „Roja un Kivils – tas ir zīmols radošiem un labiem darbiem."

„45 – tas ir daudz vai maz? Viss atkarīgs no tā, no kāda skatupunkta mēs skatāmies," vakara noslēgumā saka skolas direktors Jānis Kivils. „Cits darījis vairāk, cits varbūt mazāk, bet visi kopā mēs esam veidojuši, pilnveidojuši un attīstījuši savu skolu. Šajā reizē pateicos jums visiem par kopā būšanu – visiem audzēkņiem un viņu vecākiem, visām skolām un to pedagogiem, kuri piedalījās. Paldies maniem pedagogiem par sirds siltumu un nopietno attieksmi visā, ko jūs darāt! Bet pamatu pamats visam ir mūzika – tieši tā mūs saista."

DACE KLABERE
www.roja.lv